Islamforskning

Vedtægter

§1 – Navn

Foreningens navn er ”Forum for Islamforskning”.

§2 – Hjemsted

Foreningens hjemsted følger formanden.

§3 – Stiftere

Foreningens stiftende medlemmer er: Garbi Schmidt, Lise Paulsen Galal, Tallat Shakoor, Kirsten Damgaard, Mette Bro Jansen, Jon Olsen, Monique Hocke, Dorthe Possing, Birgitte Schepelern Johansen, Katrine Johansen, Cristina Jagd, Karen-Lise Johansen, Inge Liengaard, Safet Bektovic, Tina G. Jensen, Annette Haaber Ihle, Mikkel Rytter, Kate Østergaard, Mette Krabbe, Sidsel Jensen, Lene Kühle, Tim Jensen, Jonas Otterbeck.

§4 – Formål

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og fremme forskningen af islam og muslimer i Danmark. Dette sker gennem intern videndeling af igangværende forskning og gennem ekstern formidling.

 

 

 

§5 – Medlemskab

Foreningen er åben for forskere og kandidatstuderende, som på et akademisk niveau beskæftiger sig med forskning af relevans for viden om islam og muslimer i Danmark.

Personer, som ønsker at være medlemmer, henvender sig skriftligt til foreningens bestyrelse med beskrivelse af forskningsområde og meritter inden for foreningens område. Det er bestyrelsen, som afgør, om en ansøger kan optages som medlem eller ej. Afslag begrundes skriftligt. Afslag på optagelsesønsket kan ankes og behandles på næste ordinære generalforsamling.

Forudsætning for medlemskab og stemmeret på generalforsamlingen er rettidigt betalt kontingent. Sidste rettidige betaling af kontingent falder 14 dage før den ordinære Generalforsamling.

§6 – Generalforsamlingen

Foreningens højeste myndighed er Generalforsamlingen, der indkaldes hvert år i foråret med mindst 1 måneds varsel. Der kan derudover indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling – med mindst 14 dages varsel – hvis foreningens bestyrelse eller mindst 10 medlemmer af foreningen ønsker det.

Generalforsamlingen får forelagt foreningens regnskaber, vælger medlemmerne af bestyrelsen, træffer beslutninger om kontingent, evt. revideringer af vedtægterne, evt. eksklusioner eller opløsning af foreningen. Eksklusion og opløsning kræver 2/3 af Generalforsamlingens stemmer.

Punkter til dagsorden skal fremsendes til bestyrelsen senest 14 dage inden Generalforsamlingen.

 

§7 – Bestyrelse

Den daglige ledelse varetages af en valgt bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af Generalforsamlingen for to år ad gangen. Ved det første valg på den stiftende Generalforsamling vælges tre medlemmer for to år og to medlemmer for ét år. Den træffer beslutninger ved simpelt flertal. Bestyrelsen har kompetence inden for rammerne af foreningens formål, bortset fra hvad der tilkommer Generalforsamlingen, herunder vedr. publicering og seminarer. Bestyrelsen konstituerer sig selv inden for 14 dage fra den er valgt. Følgende poster besættes: formand, næstformand, kasserer og sekretær.

På Generalforsamlingen vælges endvidere tre suppleanter, der kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

§8 – Vedtægter

Vedtægter samt vedtægtsændringer besluttes på Generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer fremsendes til bestyrelsen senest tre uger før og udsendes til medlemmerne senest 14 dage før en lovmæssig indkaldt Generalforsamling og kan ændres med 2/3 flertal blandt de fremmødte.

 

 

 

 

§9 – Kontingent

Foreningens kontingent er fastsat til 150 kr for færdige kandidater og 100 kr for studerende og arbejdsløse.

§10 – Eksklusion

Et medlem af foreningen, der modarbejder dens formål eller bryder foreningens vedtægter, kan af Generalforsamlingen ekskluderes fra foreningen.

§11 – Medlemmer kan kun udtale sig på foreningens vegne såfremt det er aftalt med bestyrelsen.

Foreningens kontingent er fastsat til 150 kr for færdige kandidater og 100 kr for studerende og arbejdsløse.

§12 – Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen.

 

§ 13 – Ophør

Foreningen kan nedlægges ved beslutning på Generalforsamlingen i overensstemmelse med § 6. Eventuelle aktiver overdrages til et humanitært formål, med mindre Generalforsamlingen bestemmer andet.

Vedtaget på den stiftende Generalforsamling den 19. januar 2005 på Socialforskningsinstituttet, København.